ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 2023Β (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Πότε;
Το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Προόδου 2023Β είναι από τη Δευτέρα 27/11 έως και την Παρασκευή 8/12.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε την ακριβή Ημερομηνία Εξέτασης ανά Μάθημα, στο Πρόγραμμα Εξετάσεων Προόδου 2023Β.

Πώς;
Η αξιολόγηση της Προόδου των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Καταρτιζομένων ανά Μάθημα μπορεί να γίνει:
1) με Διά ζώσης γραπτή Εξέταση, διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας
2) προφορικά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ανακοινώθηκαν εδώ
3) ειδικά για την αξιολόγηση των Εργαστηριακών Μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή;
Η συμμετοχή στις Εξετάσεις Προόδου όλων των Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους Καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας Καταρτιζομένου και μόνο για αποδεικνυόμενους λόγους ασθένειας ή άλλου τεκμηριωμένα σοβαρού λόγου, κατόπιν αιτήσεώς του, η Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ αποφασίζει για την Εξέταση του σε ορισμένο χρόνο και τόπο.

Υπάρχει υπόδειγμα για το έντυπο των Θεμάτων;
Χρησιμοποιείστε το έντυπο (.docx) Θεμάτων που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Εναλλακτικά, εάν ένας Εκπαιδευτής προσαρμόσει ΄ή δημιουργήσει το δικό του έντυπο Θεμάτων, θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς, την Ειδικότητα, την Ημερομηνία, το Εξάμηνο και το Έτος Κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση Μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του Εκπαιδευτή − Εισηγητή.
Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την Εξέταση και το εάν τα Θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
Διευκρινίσεις επί των Θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των Θεμάτων.

Πώς θα γίνει η αναπαραγωγή των Θεμάτων από την Γραμματεία;
Όλοι οι Εκπαιδευτές πρέπει να συμπληρώσετε για κάθε σας Μάθημα, δύο αρχεία:
1) το αρχείο με τα Στοιχεία Αναπαραγωγής Θεμάτων (μετονομάζοντάς το όπως το κάθε Μάθημά σας) και
2) το αρχείο των Θεμάτων Εξέτασης Προόδου (μετονομάζοντάς το όπως το κάθε Μάθημά σας),
και στη συνέχεια να τα μεταφορτώσετε στο περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και συγκεκριμένα μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣ τη Γραμματεία > 2023Β > ΠΡΟΟΔΟΣ > ΘΕΜΑΤΑ των Αρχείων σας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22/11 και ώρα 13:00 π.μ. (χωρίς κανένα περιθώριο παράτασης).
Την Ημέρα διεξαγωγής της Εξέτασης Προόδου, θα παραλάβετε τον Φάκελο Εξετάσεων με τα αντίτυπα των Θεμάτων, την κατάσταση των εξεταζόμενων Καταρτιζόμενων και τις όποιες κόλλες εξετάσεων (Φύλλα Απαντήσεων), από την Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς.

Οι Καταρτιζόμενοι μπορούν να γράψουν τις Απαντήσεις τους πάνω στο αντίτυπο των Θεμάτων ή πρέπει να χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητο Φύλλο;
Ο κάθε Εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει εάν οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους Καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των Θεμάτων ή σε ανεξάρτητα Φύλλα (κόλλες εξετάσεων), τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα Θέματα και στα οποία πρέπει να αναγράψουν το Ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου τους, την Ειδικότητα, το Εξάμηνο, το Τμήμα, το Μάθημα και την Ημερομηνία εξέτασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φύλλα Θεμάτων και Απαντήσεων επιστρέφονται στον Εκπαιδευτή, μετά το πέρας της Εξέτασης.

Τι πρέπει να κάνει ο Εκπαιδευτής ΑΜΕΣΩΣ μόλις ολοκληρωθεί η Εξέταση της Προόδου του κάθε Μαθήματός του και έχει συγκεντρώσει όλα τα Φύλλα Απαντήσεων;
Ο Εκπαιδευτής αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα Φύλλα Απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος των απαντήσεων, τα καταμετρά και τα αντιπαραβάλλει με την Κατάσταση των Καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Εξέταση, πιστοποιεί τους Απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο Φάκελο Εξετάσεων.
Στη συνέχεια προσέρχεται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς για να υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής προς Διόρθωση.

Πώς θα συμπληρώσουν τις Βαθμολογίες οι Εκπαιδευτές;
Όλες οι Βαθμολογικές Καταστάσεις για τις Εξετάσεις Προόδου του 2023Β, θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 27/11 στο περιβάλλον της e-Γραμματείας (diek.kil.sch.gr/files) του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς.
Οι Εκπαιδευτές εισερχόμενοι εκεί, θα βρείτε στο φάκελο ΑΠΟ τη Γραμματεία > 2023Β > ΠΡΟΟΔΟΣ > ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των Αρχείων σας, σε μορφή (.docx), τις κενές Βαθμολογικές Καταστάσεις που σας αφορούν και τις οποίες μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε Λήψη, κατεβάζοντάς τες στον προσωπικό σας Η/Υ, για να τις συμπληρώσετε αργότερα, όταν ολοκληρώσετε τις Εξετάσεις Προόδου του 2023Β σε κάθε σας Μάθημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.
Τέλος, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (χωρίς κανένα περιθώριο παράτασης) από την ημερομηνία Εξέτασης του κάθε Μαθήματος, θα πρέπει:
1) τα συμπληρωμένα αρχεία με τις Βαθμολογικές Καταστάσεις για τις Εξετάσεις Προόδου του 2023Β, να τα μεταφορτώσετε από τον προσωπικό σας Η/Υ, στο περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και συγκεκριμένα μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣ τη Γραμματεία > 2023Β > ΠΡΟΟΔΟΣ > ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των Αρχείων σας
2) να επιστρέψετε και να παραδώσετε, με σχετική Πράξη Παράδοσης − Παραλαβής, τα Γραπτά στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς.

Πώς θα ενημερωθούν οι Καταρτιζόμενοι για τους Βαθμούς τους;
Αποκλειστικά και μόνο από το περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και όχι μέσω τηλεφωνημάτων στην Γραμματεία ή ερωτημάτων προς τους Εκπαιδευτές.
Για τον λόγο αυτό, εξατομικευμένα το Ατομικό Δελτίο σας ενημερωμένο με όλους τους Βαθμούς των Ατομικών/Ομαδικών Εργασιών 2023Β καθώς και με τους Βαθμούς της Εξέτασης Προόδου 2023Β, από τη Δευτέρα 18/12 και ώρα 14:00, θα βρίσκεται στο περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς (diek.kil.sch.gr/files) και συγκεκριμένα μέσα στα Αρχεία σας, στο φάκελο ΑΠΟ τη Γραμματεία > 2023ΒΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ποια Άρθρα του Νέου Κανονισμού Σπουδών των Δ.ΙΕΚ αναφέρονται στις Εξετάσεις Προόδου;
Τα Άρθρα 10 και 11. Σας παρακαλούμε να τα διαβάσετε εδώ.


Σας υπενθυμίζουμε ότι…

…η είσοδος στην e-Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς γίνεται με τον ίδιο Λογαριασμό (όνομα χρήστη, συνθηματικό) που σας δόθηκε για την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (προσοχή: σε περίπτωση που έχετε αλλάξει εκεί το συνθηματικό σας, η αλλαγή δεν μεταφέρεται αυτόματα στην e-Γραμματεία και θα πρέπει να ανατρέξετε στο email που σας στείλαμε με τα αρχικά στοιχεία του Λογαριασμού σας).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μη διστάσετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο: lbiekkil@sch.gr


Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς

Μαυρίδου Δέσποινα

Loading