Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

Τα επαγγελματικά προσόντα συνοψίζονται στα παρακάτω:
– Ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας
– Εξοικείωση με τις διαπροσωπικές σχέσεις
– Γραμματειακή υποστήριξη και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
– Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη θεωρητική του/της κατάρτιση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :
– Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
– Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
– Κ.Α.Π.Η.
– Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών
– Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
– Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
– Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
Στους ανωτέρω τομείς απασχόλησης απαιτείται η νόμιμη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και η παρουσία – επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.


O/Η απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της εργασίας του αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (π.χ διαδικασίες διαγωνισμών κτλ), μεταφορές, αποθήκευση εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών, διανομή, παρακολούθηση και έλεγχος των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών– υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, καθώς επίσης και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.
Εκτός των ανωτέρω το περιεχόμενο της εργασίας του ποικίλλει και εξειδικεύεται σε πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, αναλόγως της δομής της επιχείρησης αλλά και του μεγέθους της. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και εποπτεία ιεραρχικά ανώτερων, στους οποίους αναφέρεται και από τους οποίους ελέγχεται.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
– Συντάσσει και αποστέλλει παραγγελίες (κώδικας επικοινωνίας).
– Χειρίζεται προγράμματα εξειδικευμένα στις προμήθειες.
– Γνωρίζει τους όρους μεταφορών (INCOTERMS).
– Κατέχει ειδικές γνώσεις λογιστικής.
– Κατέχει γνώσεις χρήσης εγχειριδίου ISO 9001:2000 ή HACCP ή άλλων σχετικών του αντικειμένου της επιχείρησης ή job description (συνεργάζεται με τμήματα όπως αποθήκη, μεταφορά κ.λ.π. και σαν εποπτεία και έλεγχο στηρίζεται στις γνώσεις των παραπάνω εγχειριδίων).
– Γνωρίζει τους δείκτες απόδοσης όπως αυτοί εφαρμόζονται από την εκάστοτε επιχείρηση και ανάλυση αυτών.
– Χειρίζεται πακέτα software επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (π.χ Ms Excel), καθώς ανάλυση/αξιολόγηση και παρουσίαση αυτών μέσω του προγράμματος Ms Power Point ή άλλου προγράμματος παρουσίασης.
– Κατέχει γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα της εφοδιαστικής.
– Διαχειρίζεται τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας π.χ. ERP, WMS, MRP I & II καθώς και της τεχνολογίας RF ( Radio Frequency) των εργαλείων δρομολόγησης, του στόλου των οχημάτων και των καναλιών διανομής.
– Γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες των εμπορευμάτων (π.χ. χημικά τρόφιμα, φαρμακευτικά κ.α) καθώς και του συστήματος JIT.
– Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των αγαθών της αποθήκης βάσει LIFO, FIFO, FEFO.
– Κατέχει γνώσεις των ιδιαιτεροτήτων του πελατολογίου της επιχείρησης (πρόσβαση σε δρόμους, ώρες παραλαβής κλπ).
– Κατέχει τεχνικές γνώσεις ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
– Εφαρμόζει τις ειδικές αρχές λειτουργίας αποθήκης.
– Τηρεί τις αρχές κανονισμού προμηθειών της επιχείρησης και του εγχειριδίου κανονισμού του τεχνικού ασφαλείας και του κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας.
– Εναρμονίζεται με τον κανονισμό προμηθειών του δημόσιου τομέα π.χ. 118/2007 και 346/1998.
– Γνωρίζει την πιστωτική πολιτικής της εταιρείας και των δεικτών παρακολούθησης.
– Κατέχει γνώσεις αρχών κοστολόγησης (Activity Based Costing.).
– Υιοθέτει την συγκριτικής αξιολόγησης αναφορικά με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Benchmarking).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών). Το είδος των επιχειρήσεων που απασχολούν στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας δραστηριοποιείται τόσο στο δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινωνικής Ωφέλειας κ.λ.π.) όσο και στον ιδιωτικό στα τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων , διακίνησης υλικού ειδικότερα:
– Νοσοκομεία και κλινικές.
– Μονάδες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας.
– Εμπορευματικά κέντρα – Τελωνεία, Αερολιμένες κτλ.
– Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ κτλ.)
– Οργανισμοί λιμένων και μεταφορών (ΟΣΕ).
– Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ( 3PL και 4PL).
– Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Αεροπορικές, Ξενοδοχειακές, Εμπορικές και λοιπές διαμετακομιστικές επιχειρήσεις.
– . Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες.
– Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
– Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής διαχείρισης.
– Εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics. Εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics.
– Τραπεζικός κλάδος.


H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα εξής αντικείμενα:
– Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων.
– Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
– Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών.
– Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίησης – συντήρησης εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας πρέπει να διαθέτει τα προσόντα ώστε:
– Να χρησιμοποιεί κατάλληλα και να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί και να αναγνωρίζει τα πρωτόκολλα του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού.
– Να διαμορφώνει κατάλληλα το λογισμικό αξιοποίησης των αντίστοιχων πρωτοκόλλων του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί και να γνωρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
– Να αναγνωρίζει τις γλώσσες σήμανσης και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών και να κατανοεί τη χρήση τους.
– Να χρησιμοποιεί τις web εφαρμογές και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
– Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται blog.
– Να αξιολογεί προσφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας.
– Να χρησιμοποιεί υπηρεσίες hosting.
– Να χρησιμοποιεί δημοφιλή εργαλεία διάθεσης περιεχομένου (πχ FileZilla).
– Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πακέτο ανοιχτού λογισμικού για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. (πχ Joomla ή WordPress).
– Να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας ιστοσελίδων με τη χρήση της HTML και με το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων.
– Να χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία των τεχνολογιών που αφορούν Dynamic HTML – JavaScript – CSS.
– Να χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και ήχου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ VideoGames)» μπορεί να εργαστεί σε:
– Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.
– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
– Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
– Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.
– Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
– Μηχανογραφικά κέντρα.
– Τμήματα πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.
– Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών.
– Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.


O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Μέριμνα για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Αναζητά τις απαραίτητες και κατάλληλες πρώτες ύλες του εδεσματολογίου (μενού) στις αποθήκες και τα ψυγεία της επισιτιστικής μονάδας και υπολογίζει τις ανάγκες της κουζίνας.
 • Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων πρώτων υλών.
 • Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των πρώτων υλών.
 • Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων.
 • Συντάσσει το εδεσματολόγιο (μενού) της επισιτιστικής μονάδας και επιμελείται τον κατάλογο παρουσίασης (κάρτα) του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο/maitre, τον F.N.B. και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.
 • Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.
 • Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του.
 • Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας.
 • Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των εδεσμάτων και παραθέτει τα εδέσματα.
 • Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων κατά την παράθεση διορθωτικές ενέργειες.
 • Οργανώνει την κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων.

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.


Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» των Ι.Ε.Κ. είναι σε θέση να εκτελεί απλές νοσηλευτικές πράξεις, ύστερα από ανάθεση και υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης η αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Συμμετέχει ενεργά στους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε όλες τις φάσεις της ψυχικής νόσου
 • Συναισθάνεται και κατανοεί τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων
 • Οικοδομεί υποστηρικτική σχέση με τον ασθενή
 • Εφαρμόζει αυτόνομες απλές θεραπευτικές ενέργειες
 • Βοηθά & υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα, προκειμένου να ενταχθεί στο περιβάλλον του τμήματος
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και – σταδιακά – την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Υπερασπίζεται και υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα και την οικογένειά του
 • Συμβάλλει και ενθαρρύνει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και την αποκατάσταση
 • Συμμετέχει στην άρση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων πράξεων, στο πλαίσιο των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας ( εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα)
 • Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές, κατά περίπτωση, που πληρούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας δεδομένων, πάντα υπό την εποπτεία Νοσηλευτή
 • Πραγματοποιεί απλή / βασική νοσηλευτική και σωματική αξιολόγηση των ψυχικά πασχόντων
 • Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
 • Προστατεύει, διατηρεί και προάγει την υγεία του ασθενούς

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:

 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά ή Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα
 • Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές για άτομα με Ψυχικές Παθήσεις
 • Κοινοτικά Κέντρα
 • Μονάδες Επανένταξης
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Μονάδες Απεξάρτησης
 • Δημόσιες κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
 • Ιδιωτικές κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.α.)

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού – ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων
 • εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
 • δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος ή ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε:

 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Πολυιατρεία
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Γραφεία ΕΦΚΑ
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού

Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης προβλημάτων ποδιών, αισθητικής περιποίησης άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, υπηρεσίες Ονυχοπλαστικής και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και των νυχιών.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές , τις έννοιες και το περιεχόμενο των ιατρικών ειδικοτήτων, που σχετίζονται με το επάγγελμά του.
 • Κατέχει τις ειδικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και την ορολογία της ειδικότητάς του.
 • Aναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε πελάτη και επιλέγει κατάλληλες θεραπευτικές και αισθητικές περιποιήσεις των άκρων ανάλογα με αυτές.
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της θεραπευτικής και αισθητικής φροντίδας των άκρων, της ονυχοπλαστικής και της διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών.
 • Χειρίζεται επαρκώς τα εργαλεία και τις συσκευές του πεδίου της ειδικότητάς του.
 • Κατέχει γνώσεις χημείας -κοσμητολογίας και κατανοεί τη σύσταση των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων και τις ιδιότητές τους.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του πεδίου της ειδικότητάς του.
 • Διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο.
 • Οργανώνει μεθοδικά και προγραμματίζει σωστά τις εργασίες του.
 • Κατανοεί την ψυχολογία του πελάτη και ικανοποιεί τις ανάγκες του με βάση την προσωπικότητά του.

Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής μπορεί να εργαστεί στους εξής τομείς:

A) Υπηρεσιών υγείας/ομορφιάς και ευεξίας

 • Εργαστήρια Ποδολογίας
 • Studio καλλωπισμού νυχιών
 • Ινστιτούτα Αισθητικής στον αντίστοιχο τομέα
 • Κομμωτήρια στον αντίστοιχο τομέα

B )Τουριστικό SPA

 • Κέντρα Υδροθεραπείας, που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ
 • Κέντρα θαλασσοθεραπείας, που λειτουργούν σε οργανωμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Αστικά κέντρα με διάφορες επωνυμίες (city spa,daily spa κλπ)

Γ) Υγεία

 • Ορθοπεδικές κλινικές και ιατρικά κέντρα αποκατάστασης υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των υπεύθυνων γιατρών

Δ) Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ορθοπεδικό υπόδημα

Ε) Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας με δικό του studio


Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου» διαθέτει την πιστοποιημένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, που τον καθιστά ικανό να αναλάβει ρόλους της υποκριτικής τέχνης στο χώρο του θεάματος (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.).

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Ανταποκρίνεται άμεσα και είναι ευέλικτος στις σκηνοθετικές εντολές.
 • Συνθέτει τον εκάστοτε ρόλο του με το προσωπικό του αποτύπωμα.
 • Αποκωδικοποιεί την μη λεκτική επικοινωνία στα πλαίσια δομής του ρόλου του.
 • Καταδεικνύει το βαθύτερο κίνητρο του ρόλου του, εφαρμόζοντας τους κανόνες της γλώσσας του σώματος .
 • Συνδέει την ροή του έργου στο οποίο συμμετέχει, με την διαδρομή του ρόλου του μέσα σε αυτό
 • Εκφραστικότητα στην κίνηση.
 • Καλή αίσθηση του ρυθμού.
 • Καλλιεργημένη φωνή, με σωστή τοποθέτηση.
 • Θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών της Δραματικής Τέχνης.
 • Παρουσιάζει στον σκηνοθέτη τη δική του προσέγγιση στο ρόλο.
 • Διαθέτει γνώσεις πάνω στην ιστορία του ελληνικού και παγκόσμιου θεάτρου.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου Κινηματογράφου», είναι ικανός να εργαστεί ως ηθοποιός σε θεατρικούς οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και να συμμετέχει σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ομάδες/Εταιρείες Θεάτρου, (ιδιωτικού χαρακτήρα)
 • Δημόσιους θεατρικούς οργανισμούς
 • Κινηματογραφικές παραγωγές
 • Τηλεοπτικές παραγωγές

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα η σύγχρονα, διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα και εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 • Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
 • Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης
 • Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης
 • Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.
 • Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.
 • Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
 • Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).

Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων.)


Loading