Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑ.Θ.) ενώ την οικονομική διαχείριση έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς ιδρύθηκε στην πόλη του Κιλκίς το Σεπτέμβριο του 1994. Σήμερα συστεγάζεται στο κτίριο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς. Για τις ανάγκες της κατάρτισης χρησιμοποιεί τα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Κιλκίς και επαγγελματικούς χώρους στην πόλη του Κιλκίς. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. ανήκουν στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχουν αρχική επαγγελματική Κατάρτιση σε μεγάλος πλήθος ειδικοτήτων, με σκοπό οι σπουδαστές τους  να αποκτήσουν τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση και θα διευκολύνουν  την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες αποφοίτους Λυκείου που δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στα Δ.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι ΓΕ.Λ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. (στο γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Το εξάμηνο αυτό στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων των καταρτιζόμενων και την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την ομαλή μετάβασή τους από το χώρο της αρχικής κατάρτισης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, αυξάνοντας τελικά τις πιθανότητες απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μαθητείας έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό ίσο με το 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στα Δ.Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν “Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης” (Β.Ε.Κ.). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες μετά τις 14:30, η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή στράτευσης.

Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς

Μαυρίδου Δέσποινα

Loading