Δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.
Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Mητρώο έχουν όλοι όσοι προβλέπεται από την παρ. 3, του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α΄111). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης.

Για την επιλογή των μελών του μητρώου στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Mητρώου πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης. Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Mητρώου κατά την περίοδο που εκδίδεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου ενημερώνονται σχετικά, για το περιεχόμενό της και την προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία δήλωσαν με την αίτησή τους για ένταξη στο μητρώο. Στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, περιλαμβάνονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης, είδος μαθήματος (θεωρητικό, εργαστηριακό, μικτό), ώρες μαθήματος ανά είδος.
Η πρόσκληση θα εκδίδεται ανά εξάμηνο κατάρτισης. Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνεται στα μέλη του Mητρώου, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προσοντολογίου του εκάστοτε οδηγού κατάρτισης.
Η δήλωση-αίτηση ανάθεσης μαθημάτων γίνεται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο Δ.Ι.Ε.Κ. μίας (1) μόνο περιφέρειας και σε τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες – τμήματα κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. και μέχρι τρία (3) μαθήματα ανά ειδικότητα – τμήμα. Η αίτηση-δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το οριζόμενο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αναθέσεων διδακτικού έργου στους εκπαιδευτές και μόνο στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες, και οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα. Σε μέλη του Μητρώου οι οποίοι εκπροσωπούν εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους συνεργαζόμενους με Δ.Ι.Ε.Κ., Δημόσιους (εκτός Εργαστηριακών Κέντρων ή Σχολικών Εργαστηρίων) ή Ιδιωτικούς, ανατίθενται κατά προτεραιότητα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα των οικείων εργαστηρίων ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος σε εκπαιδευτή ο οποίος πληροί τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές μη ενταγμένους στο Μητρώο.

Loading