ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Λειτουργεί Τμήμα στο Γ’ Εξάμηνο

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

Τα επαγγελματικά προσόντα συνοψίζονται στα παρακάτω:
– Ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας
– Εξοικείωση με τις διαπροσωπικές σχέσεις
– Γραμματειακή υποστήριξη και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
– Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη θεωρητική του/της κατάρτιση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :
– Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
– Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
– Κ.Α.Π.Η.
– Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών
– Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
– Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
– Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
Στους ανωτέρω τομείς απασχόλησης απαιτείται η νόμιμη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και η παρουσία – επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

Λειτουργεί Τμήμα στο Γ’ Εξάμηνο

O/Η απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο της εργασίας του αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (π.χ διαδικασίες διαγωνισμών κτλ), μεταφορές, αποθήκευση εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών, διανομή, παρακολούθηση και έλεγχος των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών– υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, καθώς επίσης και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.
Εκτός των ανωτέρω το περιεχόμενο της εργασίας του ποικίλλει και εξειδικεύεται σε πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, αναλόγως της δομής της επιχείρησης αλλά και του μεγέθους της. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και εποπτεία ιεραρχικά ανώτερων, στους οποίους αναφέρεται και από τους οποίους ελέγχεται.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
– Συντάσσει και αποστέλλει παραγγελίες (κώδικας επικοινωνίας).
– Χειρίζεται προγράμματα εξειδικευμένα στις προμήθειες.
– Γνωρίζει τους όρους μεταφορών (INCOTERMS).
– Κατέχει ειδικές γνώσεις λογιστικής.
– Κατέχει γνώσεις χρήσης εγχειριδίου ISO 9001:2000 ή HACCP ή άλλων σχετικών του αντικειμένου της επιχείρησης ή job description (συνεργάζεται με τμήματα όπως αποθήκη, μεταφορά κ.λ.π. και σαν εποπτεία και έλεγχο στηρίζεται στις γνώσεις των παραπάνω εγχειριδίων).
– Γνωρίζει τους δείκτες απόδοσης όπως αυτοί εφαρμόζονται από την εκάστοτε επιχείρηση και ανάλυση αυτών.
– Χειρίζεται πακέτα software επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (π.χ Ms Excel), καθώς ανάλυση/αξιολόγηση και παρουσίαση αυτών μέσω του προγράμματος Ms Power Point ή άλλου προγράμματος παρουσίασης.
– Κατέχει γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα της εφοδιαστικής.
– Διαχειρίζεται τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας π.χ. ERP, WMS, MRP I & II καθώς και της τεχνολογίας RF ( Radio Frequency) των εργαλείων δρομολόγησης, του στόλου των οχημάτων και των καναλιών διανομής.
– Γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες των εμπορευμάτων (π.χ. χημικά τρόφιμα, φαρμακευτικά κ.α) καθώς και του συστήματος JIT.
– Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των αγαθών της αποθήκης βάσει LIFO, FIFO, FEFO.
– Κατέχει γνώσεις των ιδιαιτεροτήτων του πελατολογίου της επιχείρησης (πρόσβαση σε δρόμους, ώρες παραλαβής κλπ).
– Κατέχει τεχνικές γνώσεις ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.
– Εφαρμόζει τις ειδικές αρχές λειτουργίας αποθήκης.
– Τηρεί τις αρχές κανονισμού προμηθειών της επιχείρησης και του εγχειριδίου κανονισμού του τεχνικού ασφαλείας και του κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας.
– Εναρμονίζεται με τον κανονισμό προμηθειών του δημόσιου τομέα π.χ. 118/2007 και 346/1998.
– Γνωρίζει την πιστωτική πολιτικής της εταιρείας και των δεικτών παρακολούθησης.
– Κατέχει γνώσεις αρχών κοστολόγησης (Activity Based Costing.).
– Υιοθέτει την συγκριτικής αξιολόγησης αναφορικά με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Benchmarking).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών). Το είδος των επιχειρήσεων που απασχολούν στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας δραστηριοποιείται τόσο στο δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινωνικής Ωφέλειας κ.λ.π.) όσο και στον ιδιωτικό στα τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων , διακίνησης υλικού ειδικότερα:
– Νοσοκομεία και κλινικές.
– Μονάδες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας.
– Εμπορευματικά κέντρα – Τελωνεία, Αερολιμένες κτλ.
– Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ κτλ.)
– Οργανισμοί λιμένων και μεταφορών (ΟΣΕ).
– Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ( 3PL και 4PL).
– Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Αεροπορικές, Ξενοδοχειακές, Εμπορικές και λοιπές διαμετακομιστικές επιχειρήσεις.
– . Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες.
– Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
– Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής διαχείρισης.
– Εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics. Εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics.
– Τραπεζικός κλάδος.


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

Λειτουργεί Τμήμα στο Γ’ Εξάμηνο

H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα εξής αντικείμενα:
– Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων.
– Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
– Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών.
– Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίησης – συντήρησης εφαρμογών λογισμικού προσανατολισμένου στις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας πρέπει να διαθέτει τα προσόντα ώστε:
– Να χρησιμοποιεί κατάλληλα και να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί και να αναγνωρίζει τα πρωτόκολλα του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού.
– Να διαμορφώνει κατάλληλα το λογισμικό αξιοποίησης των αντίστοιχων πρωτοκόλλων του διαδικτύου.
– Να χρησιμοποιεί και να γνωρίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
– Να αναγνωρίζει τις γλώσσες σήμανσης και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών και να κατανοεί τη χρήση τους.
– Να χρησιμοποιεί τις web εφαρμογές και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
– Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται blog.
– Να αξιολογεί προσφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας.
– Να χρησιμοποιεί υπηρεσίες hosting.
– Να χρησιμοποιεί δημοφιλή εργαλεία διάθεσης περιεχομένου (πχ FileZilla).
– Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πακέτο ανοιχτού λογισμικού για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. (πχ Joomla ή WordPress).
– Να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας ιστοσελίδων με τη χρήση της HTML και με το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης ιστοσελίδων.
– Να χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία των τεχνολογιών που αφορούν Dynamic HTML – JavaScript – CSS.
– Να χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία βίντεο και ήχου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ VideoGames)» μπορεί να εργαστεί σε:
– Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.
– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
– Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
– Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.
– Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
– Μηχανογραφικά κέντρα.
– Τμήματα πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.
– Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών.
– Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Λειτουργούν Τμήματα στο Γ’ Εξάμηνο

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Μέριμνα για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Αναζητά τις απαραίτητες και κατάλληλες πρώτες ύλες του εδεσματολογίου (μενού) στις αποθήκες και τα ψυγεία της επισιτιστικής μονάδας και υπολογίζει τις ανάγκες της κουζίνας.
 • Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων πρώτων υλών.
 • Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των πρώτων υλών.
 • Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων.
 • Συντάσσει το εδεσματολόγιο (μενού) της επισιτιστικής μονάδας και επιμελείται τον κατάλογο παρουσίασης (κάρτα) του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο/maitre, τον F.N.B. και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.
 • Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.
 • Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του.
 • Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας.
 • Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των εδεσμάτων και παραθέτει τα εδέσματα.
 • Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων κατά την παράθεση διορθωτικές ενέργειες.
 • Οργανώνει την κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων.

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.


ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα αυτή έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.

Τα επαγγελματικά προσόντα του/της κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα αυτή συνίστανται στα ακόλουθα:
– Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
– Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής.
– Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
– Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού.
– Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
– Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες.
– Παρέχει πληροφορίες στους γονείς για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η.

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα αυτή μπορεί να εργαστεί σε:
– Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
– Νηπιαγωγεία
– Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών
– Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
– Παιδότοπους
– Κατασκηνώσεις
– Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού


ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

Ο απόφοιτος της ειδικότητας παρέχει υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο ή/και το σώμα με φυσικά και τεχνητά μέσα, υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας, υπηρεσίες μακιγιάζ προσώπου και σώματος, υπηρεσίες περιποίησης, αποκατάστασης και καλλωπισμού νυχιών με φυσικά και τεχνητά μέσα και προωθεί καλλυντικά προϊόντα και μηχανήματα καθώς και υπηρεσίες αισθητικής .

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

Παροχή υπηρεσιών αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο ή /και το σώμα με φυσικά και τεχνητά μέσα.
– Μεριμνά για την εφαρμογή περιποιήσεων αισθητικής προσώπου ή/και σώματος με τη χρήση ειδικών εργαλείων και υλικών.
– Εφαρμόζει αγωγές ευεξίας και χαλάρωσης.
– Φροντίζει για την εφαρμογή αγωγών προσωρινής αποτρίχωσης προσώπου ή/και σώματος.
– Παρέχει συμβουλές στους πελάτες για την επιλογή των υπηρεσιών αισθητικής και καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο ή/και το σώμα.

Παροχή υπηρεσιών μακιγιάζ προσώπου και σώματος.
– Προσφέρει υπηρεσίες αισθητικού μακιγιάζ.
– Μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού μακιγιάζ.
– Φροντίζει για την εξυπηρέτηση πελατών στην επιλογή προϊόντων μακιγιάζ.

Παροχή υπηρεσιών περιποίησης, αποκατάστασης και καλλωπισμού νυχιών με φυσικά και τεχνητά μέσα.
– Μεριμνά για την περιποίηση και θεραπεία νυχιών άνω και κάτω άκρων (μανικιούρ,πεντικιούρ).
– Φροντίζει για την τεχνητή αποκατάσταση νυχιών άνω και κάτω άκρων.
– Εξυπηρετεί πελάτες στην επιλογή προϊόντων φροντίδας και καλλωπισμού νυχιών.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί στους εξής τομείς:

A) Υπηρεσιών υγείας/ομορφιάς και ευεξίας
– Πολυδύναμα κέντρα Αισθητικής και Αδυνατίσματος
– Στούντιο και Μακιγιάζ
Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως αισθητική, αδυνάτισμα, αποτρίχωση και σχεδιασμό – προτάσεις αισθητικών περιποιήσεων.

Β )Καλλυντικά
– Βιομηχανίες καλλυντικών
– Αντιπροσωπείες καλλυντικών
Ο απόφοιτος της ειδικότητας απασχολείται σε αντιπροσωπείες καλλυντικών ,που προωθούν καλλυντικά προϊόντα σε επαγγελματίες υπηρεσιών, σε αντιπροσωπείες καλλυντικών που προωθούν καλλυντικά προϊόντα μέσω του λιανεμπορίου και στα φαρμακεία.

Γ) Τουριστικό SPA
– Κέντρα Υδροθεραπείας, που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ
– Κέντρα θαλασσοθεραπείας, που λειτουργούν σε οργανωμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
– Αστικά κέντρα με διάφορες επωνυμίες (city spa,daily spa κλπ)

Δ) Υγεία
– Ιατρικά κέντρα
– Ιδιωτικές κλινικές
– Ευαγή ιδρύματα
Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται εδώ, βασίζονται αποκλειστικά στη χρήση καλλυντικών προϊόντων, κυρίως για αποτρίχωση, πανάδες και άλλες αισθητικές πράξεις.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα
αδυνατίσματος, φαρμακεία, κομμωτήρια, ξενοδοχεία ,διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα καλλυντικών,
στο θέατρο ,στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στη φωτογραφία και στους οίκους μόδας


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.
Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων: Υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.

Ως ειδικά επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αναφερθούν:
• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.
• Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.
• Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Διαχείριση Εισερχόμενου – Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδίου (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
• Αεροπορικοί Ναύλοι – Έκδοση Εισιτηρίων – Συστήματα Κρατήσεων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων και μεταφορικές επιχειρήσεις


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά) που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι:

• Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
• Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
• Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
• Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
• Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
• Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.
• Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

• Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων
• Ινστιτούτα αδυνατίσματος
• Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα
• Καταστήματα υγιεινών τροφών
• Οίκους ευγηρίας
• Υπηρεσίες Catering
• Παιδικούς σταθμούς
• Κατασκηνώσεις
• Νηπιαγωγεία
• Σχολεία
• Φαρμακεία
• Κλινικές
• Νοσοκομεία
• Θεραπευτήρια

του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, επιτρέπει στους ΔιαιτολόγουςΔιατροφολόγους να διευρύνουν τις δεξιότητές τους


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

Ο Σχεδιαστής Μόδας – Eνδυματολόγος ή Fashion Designer–Stylist, όπως έχει διεθνώς επικρατήσει, είναι ο ειδικός για να δημιουργήσει με τις γνώσεις και την υψηλή αισθητική του αντίληψη, από το σχεδιασμό ενδυμάτων έως την κατασκευή τους, τη συνολική εικόνα τους που θα αναδείξει την κάθε προσωπικότητα με την οποία θα ασχοληθεί. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτά στις μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής, του επιτρέπουν όχι μόνο να σχεδιάζει, αλλά και να επιβλέπει την παραγωγή στη «βιομηχανία της μόδας» (υψηλή ραπτική ή έτοιμο ένδυμα). Απαραίτητα κριτήρια για την υλοποίηση του σκοπού αυτού είναι: καλλιτεχνικές, τεχνικές και εμπορικές γνώσεις,
καθώς και ευρύτερη παιδεία και αισθητική αντίληψη επάνω στο αντικείμενο. Οι γνώσεις του συμπεριλαμβάνουν το συντονισμό και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής του για την τελική εικόνα της πρότασής του. Οι γνώσεις του επιτρέπουν να κάνει κατάλληλες επιλογές αντλώντας και συνδυάζοντας πληροφορίες σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις της μόδας, το κόστος συσχετιζόμενο με το επίπεδο αγοράς, το profil της εταιρείας, τις διεθνείς τεχνολογίες και τις αρχές της αισθητικής. Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται) είτε ως υπεύθυνος δημιουργίας, οργάνωσης και εκτέλεσης συλλογών για τη βιομηχανία της μόδας.

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– Σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση συλλογών
– Σχεδιασμός, κατασκευή και ραφή ενδυμάτων
– σύμβουλος ένδυσης
– συμμετέχει σε παραστάσεις (θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές) ως ενδυματολόγος
– κατέχει τεχνικές πώλησης και προώθησης
– διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων και επικοινωνίας
– εφαρμογή πρακτικών δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους του ως επαγγελματίας
– συμμετέχει ως ενδυματολόγος στη διαφήμιση και στη βιομηχανία του θεάματος.

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος –Σχεδιαστής Μόδας» μπορεί να εργαστεί:

– Σε βιοτεχνίες – βιομηχανίες ενδυμάτων
– Σε οίκους υψηλής ραπτικής
– Σε εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών
– Στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο ως ενδυματολόγοι-στυλίστες
– Στο χώρο της διαφήμισης και της μουσικής βιομηχανίας
– Στον Τύπο (κυρίως στον περιοδικό)


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Λειτουργεί Τμήμα στο Α’ Εξάμηνο

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων – εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
– ταξινομεί και αρχειοθετεί λογιστικά έγγραφα
– σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων
– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
– συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει λογιστικές και φορολογικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
– συναλλάσσεται με δημόσιους οργανισμούς και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής κ.τ.λ. επιχείρησης του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Επιπλέον μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί:

– σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
– σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
– σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
– σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
– σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.


Loading