ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΕΚ
Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους
οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. (άρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).
Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. (…)

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2122 /14-10-2008 οι πτυχιούχοι των αναφερόμενων στον Πίνακα ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.του ΥΠ.ΑΙ.Θ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..

Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών:

  • Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Loading