ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δ.ΙΕΚ

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας (Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα), είναι υποχρεωτική για τους Καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η συνολική διάρκεια της περιόδου Πρακτικής Άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες και μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική με καθημερινή 4ωρη ως 8ωρη απασχόληση (μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου ή την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης του Δ’ Εξαμήνου). Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Α. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 1 του Ν.4763/2020 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Β. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ν.4763/2020(ΦΕΚ 21.12.2020), ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 363 ΣΤΟ ΦΕΚ-Ν.4957/2022 (Α’ 141), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4763/2020, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση των ΔΙΕΚ με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ισχύει για τους καταρτιζόμενους :

«…εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/08/2023 με την βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Κατά εξαίρεση οι πρακτικά ασκούμενοι με ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους θερινούς μήνες του 2022 λόγω ειδικότητας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης. Η ίδια ρύθμιση ισχύει για τους πρακτικά ασκούμενους του β’ εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022»


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την Πρακτική Άσκηση. Συμπληρώνει πλήρως και καθαρά,  χωρίς συντομογραφίες, υποκοριστικά ή ακρωνύμια,  εγγράφως ή ψηφιακά τα έγγραφα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Κιλκίς το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
 3. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΑ, ΑΜΚΑ & ΑΦΜ
 4. ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (x3 Αντίτυπα)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  (με σφραγίδα & υπογραφή)
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 8. ΕΡΓΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (από το λογιστή του εργοδότη)
 9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘ.IBAN κ 1ο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (μόνο για επιδοτούμενη)
 11. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (μόνο για επιδοτούμενη)
 12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μόνο για επιδοτούμενη)

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΔΙΕΚ και άμεσα να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (με σφραγίδα & υπογραφή εργοδότη)
 2. ΕΡΓΑΝΗ ΛΗΞΗΣ (από το λογιστή του εργοδότη)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)
 4. ΔΥΟ (2) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (τύπου ταυτότητας, όμοιες για την έκδοση της ΒΕΚ)
 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μόνο για επιδοτούμενη)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς, ο ασκούμενος ή ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και εντός 3 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (της Πρακτικής Άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο στο Δ.ΙΕΚ Κιλκίς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης Πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Κ5/97484/05-08-21 (ΦΕΚ 3938/τ.Β’/26-08-21) Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και Υλοποίησης.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι Καταρτιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην Ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Κατάρτισης. Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (BEK) με την ολοκλήρωση των τεσσάρων Εξαμήνων της Θεωρητικής και της Εργαστηριακής

ΔΕΝ προβλέπεται μερική απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.

Η διαδικασία απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση προϋποθέτει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Κιλκίς τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από την Πρακτική Άσκηση
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Συμβασιούχοι)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Συμβασιούχοι)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (Μόνιμοι/Δημόσιοι Υπάλληλοι)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ εργασιών/δραστηριότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)
 7. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (έγχρωμες ταυτότητας-ίδιες)

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρακτικής Άσκησης εδώ


Loading