Για όλες τις μετεγγραφές ισχύουν τα εξής:

Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του.

Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο μετεγγράφηκε.

Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος καταρτίζεται στο Ι.Ε.Κ., που είναι γραμμένος.

Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

Επιστροφή του καταρτιζόμενου στο αρχικό Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή.

Δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Έντυπο αναγραφής ΑΜΚΑ
  • Αντίγραφο του Ατομικού Φακέλου (με πρόσφατο Ατομικό Δελτίο).
  • Από Ιδιωτικά ΙΕΚ χρειάζεται επιπλέον και το τελευταίο Ατομικό Εκκαθαριστικό (ή Οικογενειακό σε περίπτωση μη ύπαρξης Ατομικού).

Έντυπα:

  • Αίτηση Μετεγγραφής  (.pdf)  (.docx)

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε εδώ το σχετικό Άρθρο 8 του Κανονισμού Σπουδών των Δ.ΙΕΚ που αναφέρεται στις Μετεγγραφές.

Loading